前段时间,李易峰到伦敦事情去了 ,还专程抽闲去了趟年夜英博物馆(The British Museum),果真照旧抵抗不住这个“世界上汗青最悠长 、范围最雄伟的综合性博物馆”的诱惑吧,这么说来 ,峰峰还真是爱进修呢~阳泉货运网有限公司
【读音】: qián duàn shí jiān ,lǐ yì fēng dào lún dūn shì qíng qù le ,hái zhuān chéng chōu xián qù le tàng nián yè yīng bó wù guǎn (The British Museum),guǒ zhēn zhào jiù dǐ kàng bú zhù zhè gè “shì jiè shàng hàn qīng zuì yōu zhǎng 、fàn wéi zuì xióng wěi de zōng hé xìng bó wù guǎn ”de yòu huò ba ,zhè me shuō lái ,fēng fēng hái zhēn shì ài jìn xiū ne ~